"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2010 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
10-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng. 01-01-2011
10-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 01-01-2012
10-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009. 01-01-2011
10-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định 2011- 2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 09-12-2011
10-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011. 01-01-2012
10-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2011 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 01-01-2012
10-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 01-08-2017
10-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. 01-01-2012
10-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. 27-07-2015
10-12-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập. 27-08-2012
23-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 01-01-2011
23-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 01-01-2011
23-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố. 21-12-2013
23-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 01-01-2013
20-04-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. 01-01-2012
20-04-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020. 04-08-2014
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,697,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner