Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2019 Ngày 18 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
17-10-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị. 13
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-10-2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-09-2019 Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Phong. 33
26-09-2019 Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. 42
26-09-2019 Quyết định số 2584/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu phố thuộc các phường trên địa bàn thành phố Đông Hà. 53
26-09-2019 Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ. 59
26-09-2019 Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 66
26-09-2019 Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố (khóm) thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Lăng. 70
26-09-2019 Quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gio Linh. 77
26-09-2019 Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố (khóm) thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông. 86
26-09-2019 Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hướng Hóa. 93
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-10-2019 Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn loài Chà vá chân nâu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 104
17-10-2019 Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 114
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-10-2019 Công bố số 3235/CB-STC - SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 122