"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học Công nghệ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2018 Quyết định số 1569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025.
14-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025.
31-03-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-11-2015 Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp và thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
20-11-2015 Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp và thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
25-06-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
25-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020.
30-03-2012 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2012.
05-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị.
04-03-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh, sử dụng thiết bị phát sóng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
28-09-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị.
20-04-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020.
15-04-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-04-2008 Quyết định số 658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phát triển và Ứng dụng Công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2015.
10-04-2008 Quyết định số 653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2010.
28-02-2008 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner