"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
31-12-2019 Quyết định số 3723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hành Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.
16-01-2019 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Trị.
12-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.
13-05-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
26-10-2015 Quyết định số 2342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017, định hướng đến năm 2020.
21-08-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
24-12-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-12-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các huyện, thị xã, thành phố.
27-06-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2011.
27-04-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
13-04-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị.
12-08-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
31-12-2010 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp.
02-08-2010 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị.
23-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.
20-04-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.
12-03-2010 Quyết định số 402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.
14-01-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc Thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2010.
13-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các ngành năm 2006.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,892 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner