"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghệ thông tin  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-08-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.
26-10-2015 Quyết định số 2342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017, định hướng đến năm 2020.
09-07-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
08-01-2014 Quyết định số 30/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chỉ tiêu đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.
26-08-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
06-06-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.
06-08-2012 Quyết định số 1386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về “Phân phối, tiếp nhận văn bản đến và văn bản ban hành qua mạng máy tính trong nội bộ của các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Quảng Trị”.
20-03-2012 Quyết định số 468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai gửi, nhận văn bản qua mạng tin học giữa các Sở, Ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã.
03-08-2011 Công văn số 1931/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị.
22-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-08-2010 Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.
25-08-2010 Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai gửi văn bản của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành đến UBND tỉnh qua mạng tin học.
09-08-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy định hoạt động của Trang Thông tin điện tử thành phố Đông Hà.
28-07-2010 Quyết định số 1368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai gửi văn bản của UBND tỉnh ban hành qua mạng tin học.
24-04-2009 Chỉ thị số 05A/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner