"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Vốn đầu tư  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Vốn đầu tư:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2020 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; dự án Nhà Văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSĐP năm 2020.
03-09-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
28-08-2019 Quyết định số 2278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025.
28-08-2019 Quyết định số 2278/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025.
28-08-2019 Quyết định số 2278/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025.
14-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2018.
14-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.
20-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.
14-12-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2017.
19-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020.
29-12-2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của thị xã Quảng Trị.
10-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,021 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner