"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy chế, Quy định, Điều lệ (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 24 văn bản thuộc lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động HĐND thành phố Đông Hà khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
13-12-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.
09-12-2013 Quyết định số 2507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị.
02-12-2013 Quyết định số 4685/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
02-12-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-11-2013 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-11-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị.
08-11-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
01-11-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-10-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.
28-10-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế tiếp công dân.
25-10-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
03-10-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
01-10-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc và tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015.
01-10-2013 Quyết định số 1770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án “ Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông”.
01-10-2013 Quyết định số 1769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng phát triển bền vững.
18-09-2013 Quyết định số 1685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.
16-07-2013 Quyết định số 1260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
24-06-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
24-06-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,725,261 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner