"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2013 Ngày 19 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các huyện, thị xã, thành phố. 03
20-12-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2013. 44
27-12-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 46
28-12-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013. 47
28-12-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2013. 50
02-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 51
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
21-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 70
21-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013. 75
21-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 91
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
31-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. 98
31-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 99
31-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2013. 105
31-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013. 111
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
25-12-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 131
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2012 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013. 135
19-12-2012 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND bổ sung Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 139
19-12-2012 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013. 143
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
31-12-2012 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND chương trình giám sát của HĐND thị xã Quảng Trị năm 2013. 145
Sở Xây dựng
17-01-2013 Quyết định số 03/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 148
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,178,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner