"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17 + 18           Năm 2016 Ngày 20 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020. 05
19-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 17
19-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị. 21
19-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
19-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020. 32
19-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. 39
19-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 41
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 44
29-08-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. 55
29-08-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND, ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 74
08-09-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 75
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
09-08-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 79
09-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2017. 83
09-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2020. 85
09-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 91
09-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020. 94
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
04-08-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016. 111
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
12-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 115
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông
23-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện những tháng cuối năm 2016. 133
23-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2016. 136
23-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện những tháng cuối năm 2016. 139
Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng
16-08-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 141
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
29-08-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 180
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2016 Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc Quy định bổ sung và điều chỉnh giá tổi thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 199
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
04-08-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2015. 210
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
25-08-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 221
25-08-2016 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 223
25-08-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc ban hành quy chế hoạt động HĐND huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 225
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-09-2016 Công bố số 2563/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 256
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,144,943 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner