"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2016 Ngày 18 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. 03
19-10-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. 06
15-11-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. 19
15-11-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị. 30
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
23-09-2016 Quyết định số 95/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 và tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 32
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-11-2016 Công bố số 3177/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 41
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,344,051 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner