"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2017 Ngày 24 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 03
30-12-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Trị. 21
30-12-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 31
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà năm 2017. 38
20-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017 - 2021, định hướng đến năm 2025. 45
20-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 54
20-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. 62
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
28-12-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 70
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
22-12-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng. 77
22-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hải Lăng. 83
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2016 Quyết định số 3274/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công chức đối với chức danh Phó Giám đốc và tương đương các Sở, Ban ngành cấp tỉnh. 90
30-12-2016 Quyết định số 3537/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. 100
30-12-2016 Quyết định số 3538/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty TNHH một thành viên mà UBND tỉnh làm Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty Cổ phần mà UBND tỉnh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 111
30-12-2016 Quyết định số 3541/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2017. 121
03-01-2016 Công văn số 18/UBND-NN đính chính Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị. 142
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
16-01-2017 Công bố số 97/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 143
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,413,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner