"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2017 Ngày 25 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-05-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
23-05-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025. 14
23-05-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. 21
23-05-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020. 24
23-05-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 31
23-05-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 49
Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng
26-05-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2017-2020. 71
26-05-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ một số cây trồng, con nuôi có hiệu quả, tiềm năng phát triển, tạo sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. 76
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-05-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc thành lập thôn Tân Sơn thuộc xã Trung Sơn, huyện Gio Linh. 84
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2017 Quyết định số 1107/QĐ-UBND giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương quản lý, sử dụng và khai thác. 85
29-05-2017 Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 87
31-05-2017 Quyết định số 1162/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. 97
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-06-2017 Công bố số 1573/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 102
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,161,642 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner