"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07 + 08           Năm 2023 Ngày 15 tháng 2 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2022 Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
30-12-2022 Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 20
03-01-2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. 41
30-01-2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 53
10-02-2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 64
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2023 Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2022. 74
Sở Xây dựng
26-12-2022 Quyết định số 173/QĐ-SXD về việc Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 100
09-02-2023 Công bố số 189/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 112
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,527 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner