"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2013 Ngày 15 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-09-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. 03
01-10-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về nguyên tắc và tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015. 25
03-10-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2013 Quyết định số 1685/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố. 36
23-09-2013 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng là đô thị loại V. 49
01-10-2013 Quyết định số 1769/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng phát triển bền vững. 50
01-10-2013 Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án “ Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông”. 56
01-10-2013 Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025. 64
10-10-2013 Quyết định số 1823/QĐ-CT về việc khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 09 tháng đầu năm 2013. 77
10-10-2013 Quyết định số 1826/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Quảng Trị đến năm 2015. 79
10-10-2013 Quyết định số 1833/QĐ-CT về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ SmartLearn. 88
Sở Xây dựng
01-10-2013 Quyết định số 87/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 89
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-10-2013 Công bố số 2827/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 97
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,339,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner