"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2009 Ngày 25 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2009 Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010. 04
11-12-2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2008. 09
11-12-2009 Nghị quyết số 30/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh năm 2008. 11
11-12-2009 Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Gio Linh năm 2008. 21
11-12-2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Triệu Phong năm 2008. 30
11-12-2009 Nghị quyết số 33/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hải Lăng năm 2008. 39
11-12-2009 Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cam Lộ năm 2008. 49
11-12-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đakrông năm 2008. 56
11-12-2009 Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2008. 65
11-12-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010. 74
11-12-2009 Nghị quyết số 38/2009/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010 của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND. 97
11-12-2009 Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2010 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 103
11-12-2009 Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND thông qua Phương án phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2010. 133
11-12-2009 Nghị quyết số 41/2009/NQ-HĐND về việc Ban hành Tiêu chí phân bổ vốn và tỷ lệ hỗ trợ cho các nội dung hoạt động Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 (Giai đoạn II) năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 173
11-12-2009 Nghị quyết số 42/2009/NQ-HĐND phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2010. 179
11-12-2009 Nghị quyết số 43/2009/NQ-HĐND phân bổ kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn của tỉnh năm 2010. 181
11-12-2009 Nghị quyết số 44/2009/NQ-HĐND phê chuẩn Báo cáo hoạt động và chương trình Giám sát năm 2010 của HĐND tỉnh. 184
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 2020. 186
21-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho các huyện, thị xã, thành phố. 197
21-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND v/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2010. 228
21-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2010. 229
21-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010. 230
Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa
15-12-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. 231
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2009 Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc Quy định giá sản phẩm tài nguyên tự nhiên trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở tính Thuế Tài nguyên. 237
21-12-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Canh dần năm 2010. 240
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,906,395 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner