"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2013 Ngày 15 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 02
19-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011. 08
19-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013. 10
19-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2013. 39
19-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013. 53
19-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị. 95
19-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 99
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
19-12-2012 Quyết định số 83/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 162
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
31-12-2012 Công bố số 3379/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 171
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,257,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner