"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2017 Ngày 15 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 02
18-04-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. 45
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2017 Quyết định số 590/QĐ-UBND ban hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Quảng Trị (giai đoạn từ năm 2017 - 2020). 56
05-04-2017 Quyết định số 671/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025. 74
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-04-2017 Công bố số 899/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 78
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,345,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner