"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2008 Ngày 12 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
25-04-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu Kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”. 03
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-04-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 11
08-04-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. 17
08-04-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
08-04-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về chính sách và kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số từ năm 2008 - 2010, chiến lược đến 2020. 22
08-04-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về đào tạo nguồn nhân lực (trọng tâm là đào tạo nghề cho người lao động) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2015. 26
08-04-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 37
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
24-04-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. 39
12-05-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thị xã Đông Hà. 41
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-04-2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã. 45
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2008 Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 47
12-05-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em 15/5/2008 - 30/6/2008. 49
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,950,820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner