"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2014 Ngày 15 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04
07-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 08
14-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
16-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
22-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 38
24-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. 43
25-01-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà. 48
11-02-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 77
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
27-12-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 83
27-12-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014. 88
27-12-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2014. 107
27-12-2013 Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 112
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
06-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. 119
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
15-01-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014. 129
15-01-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 131
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2014 Quyết định số 29/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị năm 2014. 137
08-01-2014 Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chỉ tiêu đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. 140
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
27-12-2013 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND thị xã Quảng Trị. 160
14-01-2014 Đính chính số 07/HĐND-TT về việc đính chính Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của HĐND thị xã Quảng Trị. 162
Sở Xây dựng
27-01-2014 Quyết định số 06/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 163
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
11-02-2014 Công bố số 233/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 174
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,144,313 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner