"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2014 Ngày 15 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 04
25-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2020. 09
25-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020. 16
25-07-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
25-07-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện. 35
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 77
17-07-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 84
22-07-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 89
31-07-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. 96
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 108
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà và các phường năm 2013. 112
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
12-06-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2013. 114
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
31-07-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đakrông. 125
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
05-08-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 128
05-08-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. 131
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-07-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình dân sinh - kinh tế và quốc phòng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 133
25-07-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về phê chuẩn Báo cáo hoạt động và Báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2014. 137
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-08-2014 Công bố số 2121/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 139
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,344,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner