"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2012 Ngày 15 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-08-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
17-08-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị. 10
17-08-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 16
17-08-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện. 20
17-08-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập. 67
17-08-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về phổ cập bậc trung học tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2012 - 2020. 71
17-08-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 78
17-08-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Quảng Trị. 87
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 94
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
09-08-2012 Quyết định số 531/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 102
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-08-2012 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 117
16-08-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 118
16-08-2012 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về giám sát quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 119
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
07-09-2012 Công bố số 1888/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 129
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,948,505 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner