"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2016 Ngày 20 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-08-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-09-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 47
27-09-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị. 51
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
19-09-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng. 59
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-08-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 66
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2016 Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 69
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-10-2016 Công bố số 2856/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 75
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,344,361 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner