"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2020 Ngày 19 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
05-02-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị. 04
05-02-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn. 07
10-02-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia. 08
14-02-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị. 13
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2020 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát văn bản và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2019. 26
15-01-2020 Quyết định số 139/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 83
15-01-2020 Quyết định số 140/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 84
15-01-2020 Quyết định số 141/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 85
15-01-2020 Quyết định số 142/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 86
15-01-2020 Quyết định số 143/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 87
15-01-2020 Quyết định số 144/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gi. 88
15-01-2020 Quyết định số 145/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 89
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
18-02-2020 Công bố số 206/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 90
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,941,269 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner