"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11 + 12           Năm 2023 Ngày 19 tháng 4 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
28-03-2023 Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Trị. 06
28-03-2023 Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi giải thưởng Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị. 12
28-03-2023 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 15
28-03-2023 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 17
28-03-2023 Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 20
28-03-2023 Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 22
28-03-2023 Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 25
28-03-2023 Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 27
28-03-2023 Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. 31
28-03-2023 Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2025. 35
28-03-2023 Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND kéo dài và sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 17/8/2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị. 41
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị. 66
12-04-2023 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị. 75
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
28-03-2023 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp xã Hải Phong. 89
28-03-2023 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến đê Bắc Phước. 91
28-03-2023 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu An, huyện Triệu Phong. 93
28-03-2023 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. 95
28-03-2023 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua hạ lưu bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. 97
28-03-2023 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sửa chữa kênh N2B hệ thống Nam Thạch Hãn và trạm bơm Mò Ó. 99
28-03-2023 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường tỉnh ĐT.571, ĐT.587, ĐT.588a. 101
28-03-2023 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ tại cầu tràn đi thôn Khe Me, thôn Sông Ngân, xã Linh Trường. 103
28-03-2023 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ Ly Tôn - xã Tà Long. 105
28-03-2023 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ tràn Tà Puồng, đường vào khu tái định cư Trăng - Tà Puồng, Xã Hướng Việt. 107
28-03-2023 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ tại tràn Km0+500, đường Cha Lỳ - Cuôi, xã Hướng Lập. 109
28-03-2023 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên. 111
28-03-2023 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2). 113
28-03-2023 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc. 115
28-03-2023 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2022 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và nguồn thu xổ số kiến thiết do tỉnh quản lý. 118
28-03-2023 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 128
28-03-2023 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 131
28-03-2023 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý. 134
28-03-2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2022 sang năm 2023. 143
28-03-2023 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. 153
28-03-2023 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cho cấp huyện quản lý năm 2022 sang năm 2023. 156
28-03-2023 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2023 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 178
28-03-2023 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 180
28-03-2023 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2023. 182
28-03-2023 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030. 192
28-03-2023 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 196
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-04-2023 Quyết định số 691/QĐ-UBND ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Trị. 204
Sở Xây dựng
07-04-2023 Công bố số 728/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 212
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,898,048 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner