"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21 + 22 + 23           Năm 2023 Ngày 24 tháng 8 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2023 Nghị quyết số 45/2023/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023. 06
19-07-2023 Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 09
19-07-2023 Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
19-07-2023 Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao. 22
19-07-2023 Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. 25
19-07-2023 Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND ban hành nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 32
19-07-2023 Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. 37
19-07-2023 Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 40
19-07-2023 Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 46
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2023 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 50
12-07-2023 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng tiền hoặc hiện vật) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 60
20-07-2023 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 68
03-08-2023 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. 70
16-08-2023 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 71
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2023 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021. 72
19-07-2023 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 83
19-07-2023 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2023. 87
19-07-2023 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5/2022 của HĐND tỉnh và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2023. 99
19-07-2023 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024. 105
19-07-2023 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến RD-01 và RD-04 Khu Công nghiệp Quán Ngang. 107
19-07-2023 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành. 109
19-07-2023 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) Mộ Tiến sỹ Bùi Dục Tài. 111
19-07-2023 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. 113
19-07-2023 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. 116
19-07-2023 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”, tiểu dự án tỉnh Quảng Trị. 119
19-07-2023 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. 122
19-07-2023 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. 124
19-07-2023 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 126
19-07-2023 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà kế hoạch năm 2021 và vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022. 130
19-07-2023 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024. 138
19-07-2023 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 147
19-07-2023 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). 152
19-07-2023 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1. 154
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2023 Quyết định số 1687/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 156
Sở Xây dựng
14-07-2023 Quyết định số 81/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 177
09-08-2023 Công bố số 1794/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 188
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,891,687 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner