"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16 + 17           Năm 2017 Ngày 15 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-05-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 10
31-07-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 43
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
21-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2018. 45
21-07-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017. 49
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
19-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của thị xã Quảng Trị. 54
19-07-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020. 59
19-07-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. 61
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2017 Quyết định số 2130/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. 69
Sở Xây dựng, Liên Sở, ngành, Sở Tài chính
15-08-2017 Công bố số 2315/CB/STC- SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 183
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,282,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner