"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2018 Ngày 18 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. 03
29-11-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04
29-11-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
12-12-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
12-12-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
11-12-2018 Quyết định số 135/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 30
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-12-2018 Công bố số 3844/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 48
Mục lục Công báo
14-12-2018 Mục lục số 01-25/MLCB-TTTH mục lục số 01-25/MLCB-TTTH mục lục Công báo năm 2017 từ số 01 đến số 25. 124
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,910,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner