"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2011 Ngày 10 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. 04
24-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND chuyển giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. 07
25-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011- 2015. 09
26-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020. 17
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
24-12-2010 Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND về Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2009. 33
24-12-2010 Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011. 34
24-12-2010 Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 36
24-12-2010 Nghị quyết số 44/2010/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2011. 42
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
31-12-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011. 65
31-12-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2011. 66
31-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các phường năm 2011. 74
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
28-12-2010 Nghị quyết số 48/2010/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 76
28-12-2010 Nghị quyết số 49/2010/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011. 83
28-12-2010 Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND ngày 20/7/2009 của HĐND thị xã “Về Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông- Lâm- Ngư nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 100
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
24-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về việc Thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2011. 101
24-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND v/v Thông qua Quy chế khen thưởng hoạt động HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2004- 2011; Báo cáo hoạt động HĐNĐ huyện năm 2010 và Chương trình công tác năm 2011. 103
24-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011. 107
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2010 Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến 2010. 111
31-12-2010 Quyết định số 2693/QĐ-UBND về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2011- 2015. 117
31-12-2010 Quyết định số 2694/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị. 124
31-12-2010 Quyết định số 2695/QĐ-UBND về việc Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. 125
31-12-2010 Quyết định số 2697/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 131
05-01-2011 Quyết định số 07/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015. 140
07-01-2011 Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Vĩnh Linh. 150
12-01-2011 Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị. 151
17-01-2011 Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010 - 2011. 167
24-01-2011 Quyết định số 146/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của UBND tỉnh. 173
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,891,990 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner