"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2006 Ngày 12 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2006. 03
10-02-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 08
03-03-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin điện tử tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 17
07-03-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh. 21
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông
10-01-2006 Nghị quyết số 5A/2006/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 30
10-01-2006 Nghị quyết số 5B/2006/NQ-HĐND về Dự toán thu chi ngân sách năm 2006. 40
10-01-2006 Nghị quyết số 5C/2006/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án đầu tư phát triển và phân bổ vốn đầu tư cho từng công trình dự án năm 2006. 55
10-01-2006 Nghị quyết số 5D/2006/NQ-HĐND về việc Thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 60
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
01-03-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đakrông. 62
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,948,901 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner