"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2008 Ngày 12 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 04
24-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Thành lập thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 07
24-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về một số giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015. 16
24-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. 23
24-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ, sửa đổi và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 29
24-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về Giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". 37
24-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND thông qua phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008. 40
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. 42
04-08-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Trị. 45
04-08-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 54
08-08-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 63
11-08-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc Quy định hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức tối thiểu để được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 71
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
29-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 74
29-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Đông Hà năm 2007. 77
29-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo thị xã Đông Hà giai đoạn 2008- 2015. 79
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
30-07-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản của UBND thị xã Đông Hà. 93
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông
18-07-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 100
18-07-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND về việc ohê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đakrông năm 2007. 105
Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa
30-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 107
Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa
07-08-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 110
Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong
16-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2008. 114
16-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2007. 117
16-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và các công trình phát sinh ngoài kế hoạch năm 2008. 119
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
07-07-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 121
04-08-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 126
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh
22-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 130
22-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. 134
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,955,834 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner