"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2007 Ngày 30 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. 03
11-10-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. 13
31-10-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị. 20
16-11-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, tổ chức quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ khuyến công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 29
30-10-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. 33
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
11-10-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Đông Hà. 36
12-10-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về sản xuất và dịch vụ rau an toàn trên địa bàn thị xã Đông Hà. 44
Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ
02-08-2007 Nghị quyết số 8.1/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 48
02-08-2007 Nghị quyết số 8.2/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cam Lộ năm 2006. 53
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2007 Quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đường 9. 55
29-09-2007 Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà. 75
19-11-2007 Quyết định số 2385/QĐ-UBND ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 hết hiệu lực pháp luật. 91
19-11-2007 Quyết định số 2386/QĐ-UBND ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 còn hiệu lực pháp luật. 99
22-11-2007 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, ban hành mới. 115
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,961,488 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner