"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2008 Ngày 28 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Công an
22-02-2008 Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11 hƯỚNG DẪN CẤP VÀ QUẢN LÝ PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA XE Ô TÔ MANG BIỂN SỐ 74LB THUỘC KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO TỈNH QUẢNG TRỊ VÀO NỘI ĐỊA VIỆT NAM. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc Quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 08
26-02-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 09
13-03-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc Thành lập các thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. 19
14-03-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 của tỉnh Quảng Trị. 21
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
12-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước 2008. 64
29-02-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tăng cường biện pháp quản lý thu thuế trên lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân. 72
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
24-01-2008 Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2008 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 74
24-01-2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2008 cho các đơn vị trên địa bàn huyện. 80
29-01-2008 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập (Giai đoạn 2008 đến 2010) cho các đơn vị trên địa bàn huyện. 85
30-01-2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn XDCB tập trung, vốn thu tiền sử dụng đất và Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008. 87
30-01-2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị trên địa bàn huyện. 90
31-01-2008 Quyết định số 111/2008/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế năm 2008. 93
20-02-2008 Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch nộp ngân sách năm 2008 cho các Công ty TNHH và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. 96
03-03-2008 Quyết định số 159/2008/QĐ-UBND về việc ban hành bảng phân loại khu vực đất ở và đất SXKD phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Phong. 99
10-03-2008 Quyết định số 170/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 107
11-03-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 111
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-02-2008 Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị. 114
19-02-2008 Quyết định số 322/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. 115
06-03-2008 Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc Quy định bổ sung chế độ sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. 117
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,942,126 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner