"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2015 Ngày 15 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 03
10-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011, năm 2012. 11
10-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2013. 13
10-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015. 16
10-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2015. 41
10-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C. 65
10-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND về việc ban hành các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 69
10-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 93
10-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2015. 98
10-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 110
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 174
10-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2014 và chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 176
30-12-2014 Đính chính số 299/HĐND-PC về việc đính chính Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10/12/2014. 178
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,146,764 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner