"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2015 Ngày 10 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
27-08-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 08
27-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 quy định mức thu, quản lý sử dụng các khoản thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 15
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
08-09-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch. 20
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
22-08-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 25
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2015 Quyết định số 1827/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý. 28
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
22-08-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. 33
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
03-09-2015 Công bố số 2426/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 35
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,150,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner