"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2011 Ngày 10 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về Phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng. 04
10-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 18
10-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009. 24
10-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định 2011- 2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 27
10-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011. 46
10-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011- 2015. 73
10-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2011 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 81
10-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về việc Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 108
10-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị. 116
10-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND thông qua Phương án giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. 131
10-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số́ loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 175
10-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 186
10-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. 192
10-12-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND về Chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập. 198
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu năm 2011. 210
10-12-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2011. 225
10-12-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2011. 227
10-12-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các huyện, thị xã, thành phố. 229
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
13-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện. 260
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2010 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc Thành lập phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Hướng Hoá và UBND huyện Đakrông; đổi tên phòng Công Thương thành phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân 7 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 265
10-12-2010 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc Thông qua Quy chế khen thưởng hoạt động HĐND tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2004- 2011; Báo cáo hoạt động HĐND tỉnh năm 2010 và Chương trình công tác năm 2011. 267
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,890,314 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner