"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2006 Ngày 25 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND về việc Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 03
13-04-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Quảng Trị. 07
28-04-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về việc Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch, vốn ưu đãi đầu tư, kế hoạch năm 2006. 12
05-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về việc Quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 16
10-05-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý. 24
18-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng. 27
23-05-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 30
25-05-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về việc Tăng cường công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế. 34
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
10-05-2006 Quyết định số 426/2006/QĐ-UBND về việc Quy định khu vực, vị trí các loại đất thuộc vùng giáp ranh với nông thôn mà người sử dụng đất chuyên sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thị xã Đông Hà để áp giá đất ở. 38
17-05-2006 Quyết định số 447/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về công tác Lưu trữ trên địa bàn thị xã Đông Hà. 42
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
15-05-2006 Quyết định số 609/2006/QĐ-UBND về việc Phân bổ vốn bê tông hoá giao thông nông thôn năm 2006. 48
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
14-04-2006 Quyết định số 516/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về công tác Lưu trữ trên địa bàn huyện Hải Lăng. 50
Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa
04-01-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 56
04-01-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006. 61
04-01-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hướng Hoá đến năm 2010. 69
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,943 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner