"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2015 Ngày 07 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-07-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 03
17-07-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện. 07
17-07-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. 51
17-07-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 56
17-07-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2015. 63
17-07-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc ban hành các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 73
17-07-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 77
17-07-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung đối tượng thu, tỷ lệ phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thuế Giá trị gia tăng các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 99
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 101
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
13-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Phương án hỗ trợ ngân sách để xây dựng nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 - 2020. 102
13-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 105
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-07-2015 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2015. 109
17-07-2015 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 114
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,349,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner