"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2015 Ngày 15 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 02
01-07-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2015 Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
Sở Xây dựng
25-06-2015 Quyết định số 44/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 và tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 20
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-07-2015 Công bố số 2012/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 29
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,229,791 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner