"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2014 Ngày 15 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 04
11-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2012. 10
11-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014. 12
11-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2014. 33
11-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND quy định phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014. 56
11-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố. 102
11-12-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số khoản thu, sửa đổi, bổ sung đối tượng và tỷ lệ phân chia các khoản thu quy định tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010, Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh. 108
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2014. 110
16-12-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các huyện, thành phố, thị xã. 125
16-12-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014. 147
24-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2014. 194
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
27-12-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 215
27-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2014. 221
27-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động HĐND thành phố Đông Hà khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 223
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2013 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014. 225
11-12-2013 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 229
11-12-2013 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về phê chuẩn Báo cáo hoạt động; Báo cáo giám sát năm 2013 và Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014. 236
30-12-2013 Đính chính số 279/HĐND-CTHĐ về việc đính chính Phụ lục Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2013. 238
Sở Xây dựng
26-12-2013 Quyết định số 120/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 239
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
11-01-2014 Công bố số 72/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 247
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,344,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner