"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2011 Ngày 15 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04
18-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 18
22-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 27
26-07-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 36
03-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục. 49
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
18-07-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông. 50
18-07-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đakrông. 54
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
12-08-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2011. 58
12-08-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 62
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2011 Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ và thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ. 64
01-07-2011 Quyết định số 1267/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp Hải Thượng, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 66
04-07-2011 Quyết định số 1280/QĐ-UBND ban hành Quy định về xét duyệt, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. 69
04-07-2011 Quyết định số 1281/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015. 74
04-07-2011 Quyết định số 1282/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” tỉnh Quảng trị, giai đoạn 2011 - 2015. 82
05-07-2011 Quyết định số 1283/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015. 91
05-07-2011 Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch chi tiết chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 97
11-07-2011 Quyết định số 1334/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 103
11-07-2011 Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 105
12-07-2011 Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định mức hỗ trợ đất nông nghiệp trong thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất trên thành phố Đông Hà. 108
15-07-2011 Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 109
20-07-2011 Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 110
22-07-2011 Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. 122
26-07-2011 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 124
03-08-2011 Công văn số 1931/UBND-VX về việc đính chính Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị. 131
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
12-08-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 132
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,241,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner