"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19 + 20           Năm 2018 Ngày 21 tháng 9 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
20-08-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 219
28-08-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 233
28-08-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị. 234
04-09-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch. 236
06-09-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 237
12-09-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời). 238
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2018 Quyết định số 2065/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 239
Sở Xây dựng
14-09-2018 Quyết định số 98/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 251
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-09-2018 Công bố số 2767/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 269
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,529,206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner