"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2021 Ngày 22 tháng 11 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 03
27-10-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 11
29-10-2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia. 35
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-11-2021 Nghị quyết số 143/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương. 36
15-11-2021 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 41
15-11-2021 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. 43
15-11-2021 Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về việc quy định hỗ trợ tiền ăn cho người dân trở về từ vùng dịch thuộc các địa phương khác trong nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 45
15-11-2021 Nghị quyết số 147/NQ-HĐND về việc quy định hỗ trợ thành viên Tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng. 47
15-11-2021 Nghị quyết số 148/NQ-HĐND về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 49
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-11-2021 Quyết định số 3501/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và các Bộ chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 51
02-11-2021 Quyết định số 3502/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035, định hướng đến năm 2040. 95
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner