"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2022 Ngày 11 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2021 Nghị quyết số 149/2021/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 04
09-12-2021 Nghị quyết số 151/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025. 12
09-12-2021 Nghị quyết số 152/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương/2022, ổn định đến/2025. 30
09-12-2021 Nghị quyết số 160/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 51
09-12-2021 Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 65
09-12-2021 Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026. 67
09-12-2021 Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. 77
09-12-2021 Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026. 83
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2021 Nghị quyết số 150/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2020. 89
09-12-2021 Nghị quyết số 153/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022. 117
09-12-2021 Nghị quyết số 154/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. 127
09-12-2021 Nghị quyết số 155/NQ-HĐND về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025. 144
09-12-2021 Nghị quyết số 156/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1. 152
09-12-2021 Nghị quyết số 157/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1. 154
09-12-2021 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đọan 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 156
09-12-2021 Nghị quyết số 159/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2022. 160
09-12-2021 Nghị quyết số 164/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, vào các mục đích khác trong năm 2022. 186
09-12-2021 Nghị quyết số 165/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 196
09-12-2021 Nghị quyết số 167/NQ-HĐND về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025. 201
09-12-2021 Nghị quyết số 168/NQ-HĐND thông qua đề án: Đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 213
09-12-2021 Nghị quyết số 169/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2022. 215
09-12-2021 Nghị quyết số 170/NQ-HĐND về việc thông qua đề án: Phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị. 222
09-12-2021 Nghị quyết số 171/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 6 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021. 223
09-12-2021 Nghị quyết số 172/NQ-HĐND về xử lý nguồn tăng thu thuế vãng lai ngoại tỉnh năm 2021 từ các dự án Điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa. 233
09-12-2021 Nghị quyết số 174/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022. 235
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,955,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner