"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2022 Ngày 14 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. 03
20-12-2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 46
20-12-2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 60
29-12-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. 69
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2022 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị năm 2021. 71
Sở Xây dựng
21-12-2021 Quyết định số 143/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 85
21-12-2021 Quyết định số 144/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 93
21-12-2021 Quyết định số 145/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 101
31-12-2021 Quyết định số 150/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 109
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
30-12-2021 Công bố số 2714/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 121
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,931,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner