"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2023 Ngày 23 tháng 10 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-09-2023 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị. 02
02-10-2023 Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 03
19-10-2023 Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. 08
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
14-10-2023 Quyết định số 164/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 10
08-09-2023 Công bố số 2035/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
09-10-2023 Công bố số 2345/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 138
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,890,524 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner