"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2016 Ngày 20 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. 03
29-03-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. 10
29-03-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị. 17
29-03-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 25
31-03-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 27
08-04-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021. 65
08-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 71
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2016 Quyết định số 538/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của tỉnh Quảng Trị. 81
28-03-2016 Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống các công trình bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 91
29-03-2016 Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp huyện Cam Lộ. 99
Sở Xây dựng
05-04-2016 Công bố số 755/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2016 của tỉnh Quảng Trị. 101
12-04-2016 Quyết định số 28/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 161
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,143,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner