"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2008 Ngày 10 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. 03
30-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quy ền hạn, tiêu chuẩn tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với nhân viên, cộng tác viên khuyến nông - khuyến ngư cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
31-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 18
14-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước. 25
20-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị. 32
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
18-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước thuộc UBND thị xã. 38
18-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các phường trên địa bàn thị xã. 41
30-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế đầu tư nâng cấp đô thị. 45
30-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2008, vốn ngân sách địa phương cân đối. 47
30-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu Quốc gia. 50
30-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2008 vốn thu từ sử dụng đất. 52
Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong
15-01-2008 Nghị quyết số 9A/2008/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. 55
15-01-2008 Nghị quyết số 9B/2008/NQ-HĐND về dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2008. 58
15-01-2008 Nghị quyết số 9C/2008/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 62
15-01-2008 Nghị quyết số 9D/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 65
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,942,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner