"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2007 Ngày 12 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông
21-12-2006 Nghị quyết số 7.1/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 03
21-12-2006 Nghị quyết số 7.2/2006/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách năm 2007. 09
21-12-2006 Nghị quyết số 7.3/2006/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án đầu tư xây dựng và phân bổ vốn đầu tư cho từng công trình, dự án năm 2007. 23
21-12-2006 Nghị quyết số 7.4/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2007. 27
21-12-2006 Nghị quyết số 7.5/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo năm 2007. 30
Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng
05-12-2006 Nghị quyết số 7A/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2005. 32
05-12-2006 Nghị quyết số 7B/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 34
05-12-2006 Nghị quyết số 7C/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm của Đề án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. 40
23-12-2006 Nghị quyết số 8A/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 42
23-12-2006 Nghị quyết số 8B/2006/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007. 47
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
10-11-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính - viễn thông trên địa bàn huyện Hải Lăng trong tình hình mới. 49
Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong
22-12-2006 Nghị quyết số 7A/2006/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ năm 2007. 52
22-12-2006 Nghị quyết số 7B/2006/NQ-HĐND về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2007. 56
22-12-2006 Nghị quyết số 7C/2006/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 58
22-12-2006 Nghị quyết số 7D/2006/NQ-HĐND về thông qua Đề án Phát triển kinh tế- xã hội vùng gò đồi Tây Triệu Phong. 60
22-12-2006 Nghị quyết số 7E/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn thuộc huyện Triệu Phong. 74
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
19-12-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn, an ninh bưu chính - viễn thông. 81
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
22,724,941 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner