"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 12 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-08-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về mhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 03
10-08-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. 09
10-08-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về tổ chức và chính sách hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công cơ sở đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. 23
10-08-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về quy hoạch, kế hoạch phát triển Thương mại- Du lịch Quảng Trị và tuyến Hành lang kinh tế Đông- Tây giai đoạn 2007- 2010, tầm nhìn đến năm 2020. 28
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải, thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa. 45
21-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân. 47
22-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị. 53
27-08-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. 58
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông
25-07-2007 Nghị quyết số 8.1/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 60
25-07-2007 Nghị quyết số 8.2/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 66
25-07-2007 Nghị quyết số 8.3/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” giai đoạn 2007- 2010. 68
25-07-2007 Nghị quyết số 8.4/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Đakrông (Giai đoạn 2007- 2010. 77
25-07-2007 Nghị quyết số 8.5/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 84
25-07-2007 Nghị quyết số 8.6/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Krông Klang. 93
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2007 Công văn số 2170/UBND-TM đính chính. 98
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
22,724,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner