"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2007 Ngày 25 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp. 03
11-09-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị. 09
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
24-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND về việc phân hạng đất nông - lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hà. 15
Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong
16-08-2007 Nghị quyết số 8A/2007/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2007. 16
16-08-2007 Nghị quyết số 8B/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006. 19
16-08-2007 Nghị quyết số 8C/2007/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch sản xuất Đông - Xuân 2007 - 2008. 21
16-08-2007 Nghị quyết số 8D/2007/NQ-HĐND về thông qua Đề án Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, thương mại - dịch vụ giai đoạn 2007 - 2010. 29
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh
30-07-2007 Nghị quyết số 10.1/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 45
30-07-2007 Nghị quyết số 10.2/2007/NQ-HĐND về thông qua Đề án "Hỗ trợ đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2015". 50
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2007 Quyết định số 1417/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006- 2010. 63
05-07-2007 Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án chuyển đổi Lâm trường Bến Hải thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị. 66
07-08-2007 Quyết định số 1637/QĐ-UBND ban hành Quy định về cung cấp, quản lý và truy cập thông tin trên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. 68
13-08-2007 Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án chuyển đổi Công ty KTCTTL Quảng Trị thành Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác công trình Thủy Lợi Quảng Trị. 73
13-08-2007 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án chuyển đổi Công ty Công trình Đô thị Đông Hà thành Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Đô thị Đông Hà. 74
23-08-2007 Quyết định số 1815/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh" năm 2007. 76
27-08-2007 Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 81
14-09-2007 Quyết định số 1910/QĐ-UBND ban hành "Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch của tỉnh". 85
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,318,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner